Ngày 17/5/2021, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội hân hạnh được đón tiếp ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đại hội dưới sự điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và có sự tham dự của 27 ông, bà cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, chiếm 88.38%  trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1

Đại Hội làm lễ chào cờ

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông qua và biểu quyết với sự nhất trí 100% của các cổ đông tham dự Đại hội, các nội dung: Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2021; Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021; Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2

Tổng giám đốc công ty đọc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020và định hướng năm 2021

Trong năm qua mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nền kinh tế của cả nước gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những giải pháp phù hợp, kịp thời giúp công ty chủ động trong sản xuất kinh doanh, với sự đoàn kết, thống nhất trong bộ máy điều hành và các tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực của toàn thể người lao động đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và hoàn thành các nhiệm vụ trọng yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra; đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Về Phương hướng hoạt động năm 2021, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện cụ thể trong từng lĩnh vực SXKD và đầu tư năm 2021.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn tiếp tục ủng hộ HĐQT, Ban Tổng giám đốc để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

 

3

Ý kiến của cổ đông

Phát biểu tại Đại hội, Ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được năm 2020 của Công ty. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới của năm 2021, Công ty cần tập trung nguồn lực, đề cao vai trò của lãnh đạo Công ty để đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt kế hoạch năm 2021 đã đề ra đồng thời phải hết sức quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; cần xây dựng định hướng phát triển công ty ít nhất đến năm 2025, sản phẩm nào là chủ lực, phân tích đánh giá năng lực của mình để đưa ra giải pháp thực hiện, Tập đoàn cũng sẽ có hướng hỗ trợ.

 

4

Ông Trương Minh Trung lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại đại hội

Kết thúc Đại hội cũng bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại hội nghị với tỷ lệ nhất trí cao, đạt 100%./.

5

Đại hội thông qua ý kiến của cổ đông

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).
_system_rebuild_module_data() (Line: 1118)
system_rebuild_module_data() (Line: 132)
Drupal\update\UpdateManager->getProjects() (Line: 111)
Drupal\update\UpdateManager->refreshUpdateData() (Line: 471)
update_refresh() (Line: 266)
update_cron()
call_user_func_array('update_cron', Array) (Line: 391)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invoke('update', 'cron') (Line: 235)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 133)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate(Object, 'kernel.terminate', Object)
call_user_func(Array, Object, 'kernel.terminate', Object) (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', Object) (Line: 88)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate(Object, Object) (Line: 668)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate(Object, Object) (Line: 22)